دسترسی به وب سایت با استفاده از نام کاربری

با استفاده از دستور زیر  را به ترتیب  در محیط SSH اجرا کنید   cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set userdir_access yes ./build update ./build rewrite_confs   با آدرس های زیر می توانید با نام کاربری وب سایت را ... بیشتر »

19th Jul 2023